Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 04:24:59
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno

     

Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.
Jeste li propustili aktivacijsku email poruku?
*

Baza kemijskih proizvoda
 Str: [1]
  Ispis  

  Baza kemijskih proizvoda
Autor Poruka
Omikron
Administrator
Ludi znanstvenik
*****
Postova: 839« na: Listopad 02, 2013, 09:22:43 »


Naletio sam na nešto što bi moglo biti mnogima zanimljivo. Radi se o listi tvari koje se najčešće pojavljuju u raznim kemijskim proizvodima koji se mogu naći na našem tržištu. U nekim slučajevima se tvari nalaze u relativno malim količinama, pa nikakav oblik odvajanja te tvari nije moguć ili nije pretjerano isplativ. Ipak, mogu se naći i brojne čiste tvari, ili barem proizvodi gdje postoje značajniji udjeli potencijalno zanimljivih tvari. Evo liste:

Kod:
1,2,4-trimetilbenzen
1,2,5-trimetilbenzen
1,2-cikloheksandiamin
1,2-diaminoetan
1,2-diklorpropan
1,3,5-trimetilbenzen
1,4,5-trimetilbenzen
1,4-dihidroksibenzen
1,4-diklorbenzen
1-aminopropan-2-ol
1-butoksi-2-propanol
1-metoksi-2-propanol
1-metoksi-2-propil acetat
2,2,4-trimetilpentan
2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol
2,4-diklorfenoksioctena kiselina
2-aminoetanol
2-butanon oksim
2-butoksietanol
2-butoksietil acetat
2-dimetilaminoetanol
2-etilheksanoinska kiselina
2-etilheksanol
2-etilheksanska kiselina
2-etilheksil ftalat
2-etilheksil nitrat
2-etoksietanol
2-fenoksietanol
2-izopropoksietanol
2-klorobenzaldehid
2-metoksi-1-metiletil acetat
2-metoksietanol
2-nitro-p-fenilendiamin
4-hidroksi-4-metilpentan-2-on
4-metilpent-2-en
4-metilpentan-1-on
4-metilpentan-2-on
5-metilheksan-2-on
acetaldehid
acetanhidrid
acetofenon
aceton
acetonitril
akrilamid
akrilna kiselina
akrilonitril
aktivni ugljen
alil klorid
aluminijev fosfid
aluminijev oksid
aluminijev sulfat
aluminijev trifosfat
aluminijski prah
aminofosfonska kiselina
amonijak
amonijev bifluorid
amonijev fluorid
amonijev fluorosilikat
amonijev hidrogensulfit
amonijev karbamat
amonijev klorid
amonijev nitrat
amonijev persulfat
amonijev sulfit
amonijev tiocijanat
amonijev tiosulfat
antimonov triklorid
antimonov trioksid
antracen
arsen
arsenov trioksid
bakar
bakrov cijanid
bakrov jodid
bakrov prah
bakrov sulfat
bakrov tiocijanat
bakrov(I) oksid
bakrov(II) etilheksanoat
bakrov(II) hidroksid
bakrov(II) oksid
barijev 2-etilheksanoat
barijev hidroksid
barijev karbonat
barijev klorid
barijev kromat
barijev sulfat
barijev sulfonat
benzalkonijev klorid
benzen
benzen-1,3-dimetanamin
benzensulfonska kiselina
benzil bromid
benzil salicilat
benzilni alkohol
benzojeva kiselina
benzopiren
benzotriazol
berilij
boran
borna kiselina
brom
brucin
but-2-in-1,4-diol
butan
butan-1-ol
butanol
butil acetat
butil akrilat
butil benzil ftalat
butil diglikol
butil eter
butil glikol
butil glikol acetat
butilhidroksitoluen
butiliran hidroksianisol
cijanamid
cikloheksamid
cikloheksan
cikloheksan-1,3-dion
cikloheksanon
cikloheksilamin
cinkov fosfat
cinkov klorid
cinkov nitrat
cinkov oksid
cinkov oktoat
cinkov ortofosfat
cinkov piridintion
cinkov prah
cinkov stearat
cinkov sulfat
cinkov sulfid
cirkonijev 2-etilheksanoat
cirkonijev oktoat
dekalin
dekan
dibakrov klorid trihidroksid
dibenzoil peroksid
diboran
dibutil ftalat
dicikloheksil ftalat
dietanolamin
dietilaminoetil akrilat
dietilen glikol
dietilentetramin
dietilentriamin
dietiletanolamin
dietileter
dietiltoluamid
dietiltoluendiamin
difenilamin
difenilmetan diizocijanat
diizobutilketon
dikloretan
diklormetan
diklortoluen
dimetil disulfid
dimetil ftalat
dimetil karbonat
dimetilamin
dimetilbenzil klorid
dimetilciklopentan
dimetileter
dimetilizopropanolamin
dimetilpropanolamin
dimetoksimetan
dinatrijev metasilikat
D-kamfor
dodecilfenol
dušična kiselina
eozin
etandiamin
etantiol
etil acetat
etil cijanoakrilat
etil izocijanat
etil metil ketoksim
etil metil keton
etil metil keton peroksid
etilbenzen
etilen diamin
etilen glikol
etilen oksid
etilen tiourea
etilendiamin
etilendiamintetraoctena kiselina
etoksipropan-2-ol
fenil hidrazin
fenol
fluorovodična kiselina
formaldehid
formamid
formamindisulfonska kiselina
fosfin
fosfitna kiselina
fosfonska kiselina
fosforna kiselina
fosforov oksiklorid
fosforov pentaklorid
fosforov pentoksid
furfurilni alkohol
glicerol
glikolna kiselina
glioksal
glutaraldehid
gvanidin hidroklorid
heksametilen diizocijanat
heksametilendiamin
heksametilentetramin
heksan
heksan-1,6-diizocijanat
heksilen glikol
heptan
heptanon
hidrazin
hidrazin hidrat
hidrokinon
hidroksilamin hidroklorid
hidroksilamin sulfat
hidroksilamonijev klorid
hidroksipropil metakrilat
imidazol
izoamil metil keton
izobutan
izobutanol
izobutil acetat
izobutil fosfat
izobutil metil keton
izocijanurna kiselina
izoforon
izoforon diamin
izoforon diizocijanat
izokinolin
izooktan
izopropanol
izopropil acetat
izopropilamin
izopropilaminoetanol
izopropilcijanat
jod
kadmijev sulfat
kalcijev hidrid
kalcijev hidroksid
kalcijev hipoklorit
kalcijev karbonat
kalcijev klorid
kalcijev oksid
kalcijev oktoat
kalcijev salicilat
kalijev 2-etil-heksanoat
kalijev bikromat
kalijev bromat
kalijev cijanat
kalijev cijanid
kalijev dicijanoargentat
kalijev dicijanoaurat
kalijev fluorid
kalijev fosfat
kalijev hidrogensulfat
kalijev hidroksid
kalijev jodid
kalijev karbonat
kalijev klorat
kalijev kromat
kalijev metabisulfit
kalijev metilsilikat
kalijev nitrit
kalijev permanganat
kalijev peroksimonosulfat
kalijev salicilat
kalijev silikat
kalijev sulfit
kalijev tetracijanoaurat
karbohidrazid
kinolin
kloracetamid
klorkrezol
klormetilnaftalen
kloroform
klorotrifenil metan
klorovodična kiselina
klorovodik
klortalonil
kobaltov acetat
kobaltov hidroksid
kobaltov karbonat
kobaltov oktoat
kobaltov sulfat
kobaltov tetraoksid
kobaltov(II) etilheksanoat
kobaltov(II) nitrat
kobaltov(II) oksid
kolofonij
kositrov sulfat
kositrov sulfonat
kositrov tetraklorid
krezol
kromna kiselina
kromov trioksid
kromov(III) nitrat
kromsumporna kiselina
ksilen
ksilensulfonska kiselina
kumen
kumen hidroperoksid
kvarc
laktoza
limunska kiselina
litijev hidroksid
litijev karbonat
magnezijev nitrat
magnezijev oksid
manganov dioksid
manganov sulfat
manganov(II) etilheksanoat
metakrilna kiselina
metaksilen diamin
metanol
metansulfonska kiselina
metil acetat
metil bromid
metil diglikol
metil jodid
metil metakrilat
metil metoksiacetat
metil salicilat
metilamonijev klorid
metilcikloheksan
metilensko modrilo
metoksipropanol
metoksipropilamin
m-ksilendiamin
mliječna kiselina
molibdenov trioksid
monobutilkositrov triklorid
monoetanolamin
morfolin
mravlja kiselina
m-toluidin
N,N-dietilanilin
N,N-dietilhidroksilamin
N,N-dimetiletanolamin
N,N-dimetilformamid
naftalen
N-alkiltrimetilendiamin
n-amilni alkohol
natrijev azid
natrijev benzoat
natrijev benzotriazol
natrijev bikromat
natrijev borat pentahidrat
natrijev borhidrid
natrijev cijanid
natrijev diklorizocijanurat
natrijev ditionit
natrijev fluorid
natrijev fosfat
natrijev hidrogensulfat
natrijev hidrogensulfid
natrijev hidrogensulfit
natrijev hidroksid
natrijev hipobromit
natrijev hipoklorit
natrijev karbonat
natrijev klorit
natrijev laurilsulfat
natrijev metabisulfit
natrijev metaborat
natrijev metil-4-hidroksibenzoat
natrijev molibdat
natrijev nitrat
natrijev nitriloacetat
natrijev nitrit
natrijev nitrobenzensulfonat
natrijev oksalat
natrijev perkarbonat
natrijev permanganat
natrijev persulfat
natrijev polifosfat
natrijev salicilat
natrijev selenit
natrijev silikat
natrijev sulfid
natrijev sulfit
natrijev tiocijanat
nikal
niklov hidroksid
niklov karbonat
niklov klorid
niklov sulfat
niklov(I) oksid
niklov(II) oksid
nikotin
nitroceluloza
N-metilmorfolin
N-metilolakrilamid
n-oktil amin
nonilfenol
nonilfenoletoksilat
octena kiselina
o-krezilglicidil eter
oksalil klorid
oksalna kiselina
oksiran
oktan
oktanol
oktanska kiselina
olovo
olovov acetat
olovov borosilikat
olovov fosfit
olovov kromat molibdat
olovov oktoat
olovov stearat
olovov sulfat
olovov sulfokromat
olovov(II) oksid
olovov(II,IV) oksid
olovov(IV) oksid
osmijev tetraoksid
pentan
perklorna kiselina
peroksioctena kiselina
p-fenilendiamin
piperazin
piperidin
piridin
polietilenamin
polihidroksialuminijev klorid
polipropilen glikol
propagil alkohol
propan
propan-1-ol
propanol
propilbenzen
propilen glikol
propilen karbonat
rezorcinol
salicilna kiselina
selen
silicijev tetrahidrid
srebro
srebrov cijanid
srebrov nitrat
srebrov sulfat
stiren
stroncijev oktoat
sulfaminska kiselina
sulfosukcinilna kiselina
sumpor
sumporna kiselina
sumporov dioksid
talij
t-butil metil eter
terpineol
tetraetilamonijev bromid
tetraetilenpentamin
tetraetilsilikat
tetrafluoretan
tetrahidrofuran
tetrakloretilen
tetraklormetan
tetranatrijev pirofosfat
tioglikolna kiselina
tiolan
tionil klorid
tiourea
tiourea dioksid
titanov dioksid
titanov oksid
toluen
toluen diizocijanat
toluensulfonska kiselina
trietanolamin
trietilamin
trietilentetramin
trifenilkositrov hidroksid
trikloretilen
triklorizocijanurna kiselina
trikloroctena kiselina
trimetilcikloheksilamin
vanadijev pentoksid
vinil toluen
vodikov peroksid
željezov sulfat
željezov(III) klorid
željezov(III) nitrat
živa
živin jodid
živin klorid
živin sulfat

Baza kemijskih proizvoda razdvojena je na dva dijela i može se skinuti preko sljedećih linkova: prvi dio, drugi dio. Poduzeća su poredana abecedno u zasebnim folderima, a u svakom od foldera možete naći proizvode koje to poduzeće koristi ili stavlja na tržište. Preporučam da koristite tražilicu na računalu da među tom gomilom nađete datoteke u vezi kemijskih proizvoda koji sadrže neku određenu tvar koja vas zanima.

Evidentirano

Scientia potentia est.

 Str: [1]
  Ispis  
 

Skoči na: