Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Lipanj 13, 2024, 06:05:24
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijske reakcije: Kompleksne reakcije

U kompleksne reakcije možemo svrstati reakcije nastajanja i raspada kompleksnih spojeva, protolitičke reakcije i reakcije taloženja i otapanja.

Kompleksni spojevi su spojevi koji imaju dva osnovna dijela - centralni ion i ligande. Ligandi su molekule ili ioni koji su vezani na taj centralni ion. Centralni ion obično je iz skupine prijelaznih elemenata, koji imaju nepopunjenu zadnju elektronsku ljusku. Zbog toga, taj centralni ion privlači molekule ili ione koji imaju slobodne elektronske parove. Takva veza između liganada i centralnog iona naziva se koordinativna kovalentna veza. Iako je samo razumijevanje nastajanja kompleksnih iona relativno složeno, nije nužno za razumijevanje reakcija u kojima ioni ovog tipa sudjeluju.

lekcije iz kemije - kompleksne reakcije

Na slici iznad vidimo primjer kompleksnog spoja u kojem postoji centralini ion kobalta, te su na njega vezani kao ligandi amonijevi i kloridni ioni. Kao što vidimo, ovaj kompleks ima svoj nabojni broj, te se u reakcijama jednostavno ponaša kao kation.

Drugi tip reakcija su protolitičke reakcije. U njima dolazi do prijenosa protona (tj. iona vodika) sa jednog iona ili molekule, na drugu česticu. Kao tipičan primjer možemo navesti sljedeću reakciju: NH3 + H2O <-> NH4+ + OH-. U ovoj reakciji voda gubi jedan proton, te time postaje hidroksidni ion, dok molekula amonijaka dobiva proton te time postaje amonijev ion.

Zadnji navedeni tip reakcija su reakcije taloženja i otapanja. Kod takvih reakcija obično postoje dvije otopine u kojima se nalaze različiti otopljeni ioni. Miješanjem otopina nastaje netopljiv spoj, koji se tada taloži iz otopine. Ovakve reakcije se često koriste u analitičkoj kemiji za dokazivanje određenih tvari u uzorcima. Tipičan primjer je sljedeća reakcija: Ag+ + Cl- <-> AgCl. Kada dovedemo u kontakt otopine srebrovih i kloridnih iona, nastaje srebrov klorid koji se odmah taloži u obliku bijelog taloga.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije
   Osnovno
   Redoks reakcije
   Kompleksne reakcije
   Asocijacija i disocijacija
   Mjerodavni reaktant
   Iskorištenje reakcije

Kemijska ravnoteža