Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Travanj 23, 2024, 09:14:01
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijska ravnoteža: Konstanta kemijske ravnoteže

Konstanta kemijske ravnoteže je brojčana vrijednost koja nam pokazuje do koje mjere se određena reakcija provodi. Mnoge reakcije s kojima se susrećemo provode se gotovo do kraja, što znači da se gotovi svi reaktanti pretvore u produkte. To međutim nije uvijek tako, nego postoje i slučajevi kada reakcija prestaje prije nego se svi reaktanti potroše, tako da kao rezultat takve reakcije, uz produkte, imamo i preostale reaktanate.

Konstanta kemijske ravnoteže označava se sa slovom K i može se izračunati tako da pomnožimo množinske koncentracije produkata (kvadriranih njihovim vrijednostima stehiometrijskih koeficijenata), te dobivenu vrijednost podijelimo sa umnoškom množinskih koncentracija reaktanata (također kvadriranih vrijednostima njihovih stehiometrijskih koeficijenata).

lekcije iz kemije - konstanta kemijske ravnoteže

Ako pogledamo kemijsku jednadžbu na slici lijevo, vidimo da su sa A, B, C i D označeni različiti reaktanti (i produkti), dok su n, m, p i q vrijednosti stehiometrijskih koeficijenata. Na desnoj strani pak vidimo formulu za izračunavanje konstante kemijske ravnoteže sa uvrštenim varijablama iz kemijske jednadžbe.

Vrijednosti konstante kemijske ravnoteže manje od 0.01 ukazuju da je reakcija više pomaknuta na stranu reaktanata (vrlo malo produkata), vrijednosti između 0.01 i 100 su osrednje te su u tom slučaju u ravnoteži nazočni i reaktanti i produkti, dok vrijednosti iznad 100 ukazuju da je reakcija značajnije pomaknuta na stranu produkata, te zbog toga nakon reakcije ostaje tek vrlo malo reaktanata nepotrošenih.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža
   Konstanta ravnoteže
   Le Chatelierov princip
   Konstanta disocijacije
   pH vrijednost