Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Studeni 30, 2023, 07:50:40
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Kemijske reakcije: Redoks reakcije

Redoks reakcije su reakcije kod kojih dolazi do promjena oksidacijskih brojeva kod elemenata koji sudjeluju u reakciji. To se događa zbog prijenosa elektrona koji je prisutan tijekom reakcije.

Kad neki atom elementa otpušta elektrone, kažemo da se oksidira. On otpuštanjem elektrona ima suvišak pozitivno nabijenih protona, pa je tada oksidacijski broj pozitivniji nego prije. S druge strane, kada neki atom prima elektrone, kažemo da se reducira. Njegov oksidacijski broj se primanjem elektrona smanjuje pošto dobiva više negativno nabijenih naboja.

Uz osnovna pravila o oksidacijskim brojevima koja su navedena u zasebnoj lekciji vezanoj uz oksidacijska stanja, treba još znati nekoliko pravila za lakše razumijevanje redoks reakcija:

Oksidacijski broj elementarnih tvari (npr. Fe, O2, P4) je nula.

Suma svih oksidacijskih brojeva elemenata u nekoj molekuli, uvijek je nula. Tako ako imamo NaCl, i ako znamo da je oksidacijski broj natrija +1, onda odmah iz tog podatka znamo da oksidacijski broj klora mora biti -1.

Suma svih oksidacijskih brojeva elemenata u ionu jednaka je nabojnom broju iona. Tako u ionu NO31-, imamo dušik čiji je oksidacijski broj 5, te tri kisikova atoma od kojih svaki ima oksidacijski broj -2. Prema tome 5 + (-2*3) = -1.

Kod rješavanja redoks jednadžbi, prvo treba odrediti oksidacijske brojeve svakog elementa u svim ionima i spojevima. Zatim trebamo pogledati što se reducira, a što oksidira. Nakon toga treba izjednačiti broj otpuštenih i primljenih elektrona. Kada se to napravi, omjer stehiometrijskih koeficijenata onih čestica kod kojih je došlo do promjene oksidacijskog broja, mora ostati isti tijekom daljnjeg izjednačavanja jednadžbe.

Kao primjer može poslužiti sljedeća reakcija:

lekcije iz kemije - redoks reakcije

Oksidacijski broj molekule klora je 0, dakle on mora primiti 2 elektrona (jedan za svaki atom u molekuli klora) kako bi nastala 2 negativno nabijena iona klora. Te elektrone atomi klora će dobiti od dva iona joda koji u prisutnosti elementarnog klora predaju elektrone (svaki ion predaje 1 elektron, dakle ukupno 2 elektrona; točno onoliko koliko atomi klora trebaju) i time prelaze u jednu molekulu joda sa oksidacijskim brojem 0. Broj primljenih elektrona jednak je broju otpuštenih, te vidimo da je reakcija sa obje strane pravilno izjednačena (jednak broj atoma i jednaka suma naboja), što znači da je ova redoks jednadžba uspješno riješena.

Početniku će se redoks jednadžbe vjerojatno činiti složenima, ali s vremenom se mogu bez problema savladati i kompleksniji slučajevi, uz redovito vježbanje.

 

Osnove

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije
   Osnovno
   Redoks reakcije
   Kompleksne reakcije
   Asocijacija i disocijacija
   Mjerodavni reaktant
   Iskorištenje reakcije

Kemijska ravnoteža