Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Ožujak 05, 2024, 05:51:27
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza znanja: Osnove: Periodni sustav elemenata

lekcije kemija - periodni sustav elemenata

Periodni sustav elemenata, onakvog kakvog ga znamo danas, osmislio je ruski kemičar Dmitrij Ivanovič Mendeljejev. Periodni sustav elemenata (PSE), predstavlja poseban raspored elemenata u kojem su elementi svrstani precizno u redove i stupce zbog točno određenih razloga. Svaki red elemenata prekida se kada se pojavljuje novi element koji ima svojstva slična prvom elementu u redu koji se upravo prekida. Ta pojava bila je vodilja za kreiranje prvog oblike PSE, iako danas znamo da i sama građa atoma i elektronskog omotača također pokazuje razinu periodičnosti, te time dodatno potvrđuje PSE.

Prema stupcima, tj. skupinama, periodni sustav dijelimo na sljedeće:

1. Alkalijski metali (litij, natrij, kalij, rubidij, cezij, francij)
2. Zemnoalkalijski metali (berilij, magnezij, kalcij, stroncij, barij, radij)
3.-12. Prijelazni metali, tj. elementi
13. Skupina bora (bor, aluminij, galij, indij, talij)
14. Skupina ugljika (ugljik, silicij, germanij, kositar, olovo)
15. Skupina dušika (dušik, fosfor, arsen, antimon, bizmut)
16. Halkogeni elementi (kisik, sumpor, selen, telur, polonij)
17. Halogeni elementi (fluor, klor, brom, jod, astat)
18. Plemeniti plinovi (helij, neon, argon, kripton, ksenon, radon)

+ Vodik, koji bi se prema svojstvima mogao svrstati i skupinu alkalijskih i u skupinu halogenih elemenata, pa ga se navodi posebno.

Svaki element u PSE, označen je svojim simbolom, te rednim brojem. Uz to, navedena je i relativna atomska masa elementa. Uz to, ponekad mogu pisati i dodatne informacije, kao najčešća oksidacijska stanja, i drugo. Više o ovim podacima bit će navedeno u drugim poglavljima.

Također, u opisima pojedinih svojstava, bit će navedeno u kojem smjeru periodnog sustava elemenata se određena svojstva pojačavaju, a u kojem smanjuju.

 

Osnove
   O kemiji
   Periodni sustav elemenata
   Atom i molekula
   Vrste tvari
   Fizikalna / kemijska svojstva
   Agregatna stanja
   Talište i vrelište
   Gustoća
   Metode odjeljivanja
   Elektroni
   Oksidacijska stanja
   Energija ionizacije
   Elektronski afinitet
   Elektronegativnost
   Kemijske veze

Osnovni kemijski zakoni

Stehiometrija

Kemijske reakcije

Kemijska ravnoteža