Izjava o odgovornosti - molimo pročitati Prosinac 01, 2023, 01:38:16
baza znanja baza kemikalija baza sinteza razno forum

     

znanstvenik

Baza kemikalija: Amonijev nitrat

lekcije iz kemije - amonijev nitrat

Kemijska formula NH4NO3
Molarna masa 80.05 g mol -1
Gustoća 1.72 g cm -3
Talište 169.60 °C
Vrelište raspada se
Topljivost 150 g u 100 mL H2O (20 °C)
CAS broj 6484-52-2
Opasnosti lekcije iz kemije - amonijev nitrat - dodatni podaci: (R:8-36/37/38)(S:17-26-36)lekcije iz kemije - amonijev nitrat - dodatni podaci: (R:8-36/37/38)(S:17-26-36)

Amonijev nitrat pri sobnoj temperaturi dolazi u obliku bijelog praha. Otapa se u vodi, te mu topljivost raste s porastom temperature (tako ga se, na primjer, pri 0°C otapa 119 grama po 100 ml vode, a pri temperaturi od 80°C, u 100 ml vode otapa se 630 grama amonijevog nitrata). Amonijev nitrat je jedna od najvažnijih soli nitratne kiseline. Koristi se kao eksploziv, a njegove smjese s drugim tvarima mogu mu dodatno poboljšati djelovanje. Jedna od najčešćih takvih mješavina je ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) koja je zapravo mješavina amonijevog nitrata i dizela ili kerozina. Osim toga, koristi se kao umjetno gnojivo, zbog veće količine dušika kojeg sadrži. Također se upotrebljava u posebnim vrećicama za stvaranje hladnoće (vrećica se sastoji od dijela gdje je nalazi amonijev nitrat, i drugog dijela, gdje se nalazi voda. Hladnoća se stvara kao rezultat miješanja tih dviju tvari pri čemu dolazi do endotermne reakcije koja apsorbira toplinu te tako stvara hladnoću). Koristi se i za proizvodnju didušikovog oksida (N2O), za obradu pojedinih ruda, za laboratorijsku proizvodnju dušične kiseline itd.

Amonijev nitrat se može naći u poljoprivrednim apotekama, pod nazivom AN. Proizvodi ga naša Petrokemija u Kutini. Problem je jedino u tome što ne postoje manja pakovanja, nego se većinom mora kupiti čitava vreća. Druga mogućnost je da se ovaj spoj potraži kod nekog darežljivog poljoprivrednika koji bi bio voljan pokloniti manju količinu ovog spoja. Osim toga, AN se može dobiti u poduzećima koja se bave prodajom kemikalija. Može se dobiti i ekstrakcijom iz umjetnog gnojiva KAN.

 

  Acetilsalicilna kiselina
  Aceton
  Aluminij
  Amonijev nitrat
  Celuloza
  Dušična kiselina
  Etanol
  Glicerin
  Kalcijev hidroksid
  Kalcijev karbid
  Kalcijev karbonat
  Kalcijev oksid
  Kalijev karbonat
  Kalijev klorat
  Kalijev klorid
  Kalijev metabisulfit
  Kalijev nitrat
  Kalijev permanganat
  Klorovodična kiselina
  Litij
  Litijev karbonat
  Metil etil keton
  Natrijev acetat
  Natrijev benzoat
  Natrijev bromid
  Natrijev hidrogenkarbonat
  Natrijev hidroksid
  Natrijev hipoklorit
  Natrijev karbonat
  Natrijev klorid
  Octena kiselina
  Olovo
  Saharoza
  Sumpor
  Sumporna kiselina
  Škrob
  Trikloretilen
  Triklorizocijanurna kiselina
  Ugljik
  Urea
  Vodikov peroksid
  Zlato
  Željezo
  Željezov(III) oksid